پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

5 تلاوت از استاد محمود شحات انور

musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 1 01:01:31
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 2 01:04:26
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 3 01:01:20
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 4 00:59:44
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 5 00:57:38
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 6 01:00:20
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 7 01:00:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 8 01:00:06
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 9 00:59:10
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 10 00:58:30
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 11 01:01:26
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 12 01:00:05
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 13 00:35:05
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 14 00:59:38
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 15 00:59:46
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 16 00:58:44
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 17 00:58:09
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 18 00:59:40
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 19 00:59:44
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 20 00:57:50
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 21 01:00:32
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 22 00:58:19
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 23 01:01:10
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 24 00:56:23
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 25 00:57:40
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 26 00:58:37
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 27 01:01:04
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 28 01:00:45
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 29 01:04:14
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شحات محمد انور؛ ترتیل جزء 30 00:58:16
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فاتحه 00:22
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره بقره 02:36:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره آل عمران 01:24:53
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نساء 01:28:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مائده 01:06:26
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انعام 01:11:15
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره اعراف 01:21:07
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انفال 30:55
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره توبه 01:00:56
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره یونس 44:37
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره هود 44:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره یوسف 40:21
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره رعد 19:30
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ابراهیم 19:44
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حجر 15:06
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نحل 42:19
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره اسراء 35:14
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره کهف 35:38
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مریم 22:12
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره طه 29:54
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انبیاء 27:41
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حج 30:11
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مومنون 24:42
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نور 30:58
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فرقان 20:39
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره شعراء 32:31
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نمل 26:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قصص 32:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره عنکبوت 22:42
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره روم 19:31
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره لقمان 11:39
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره سجده 08:23
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره احزاب 30:11
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره سبأ 18:33
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فاطر 17:46
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره یس 16:35
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره صافات 21:23
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ص 16:51
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره زمر 27:08
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره غافر 26:43
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فصلت 17:07
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره شوری 18:00
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره زخرف 18:55
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره دخان 07:52
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره جاثیه 10:51
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره احقاف 14:16
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره محمد 12:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فتح 13:18
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حجرات 08:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ق 08:31
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ذاریات 08:11
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره طور 07:05
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نجم 08:15
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قمر 08:41
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره الرحمن 10:09
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره واقعه 10:32
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حدید 13:52
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مجادله 11:03
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حشر 11:27
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ممتحنه 08:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره صف 04:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره جمعه 03:58
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره منافقون 04:32
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره تغابن 05:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره طلاق 07:15
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره تحریم 06:17
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ملک 07:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قلم 07:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره حاقه 06:52
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره معارج 05:41
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نوح 05:45
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره جن 06:36
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مزمل 05:10
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مدثر 06:14
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قیامه 04:04
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انسان 06:32
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مرسلات 05:09
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نبأ 04:40
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نازعات 04:38
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره عبس 03:59
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره تکویر 02:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انفطار 02:47
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مطففین 02:10
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره انشقاق 02:40
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره بروج 02:37
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره طارق 01:42
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره اعلی 01:51
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره غاشیه 02:18
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فجر 03:12
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره بلد 01:55
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره شمس 01:27
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره لیل 01:55
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ضحی 01:06
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره شرح 00:41
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره تین 00:53
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره علق 01:43
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قدر 00:41
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره بینه 02:14
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره زلزله 00:59
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره عادیات 01:04
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قارعه 01:00
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره تکاثر 00:52
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره عصر 00:27
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره همزه 00:54
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فیل 00:37
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره قریش 00:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ماعون 00:51
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره کوثر 00:21
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره کافرون 00:39
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره نصر 00:34
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره مسد 00:36
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره اخلاص 00:23
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره فلق 00:33
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور سوره ناس 00:37

 

musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور انسان 1 تا22 18:43
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور مجادله 9 تا 13 12:21
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور نساء 122 تا 136 30:53
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور انعام 94 تا 102 25:07
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور آل عمران 26 و 27 05:48
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور آیات پایانی سوره حجر 25:40
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور لقمان 33 و 34 04:48
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور انعام 94 تا 197 29:32
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور آیاتی از سوره انسان 07:28
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور احزاب 38 تا 48 18:07
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور بقره 148 تا 158 23:36
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور نازعات 26 تا 46 30:17
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور اسراء 105 تا آخر 15:57
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور انعام 12 تا 18 06:29
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور بقره 252 تا 261 29:18
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور توبه 122 تا آخر 09:48
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور دهر 1 تا 26 40:18
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور علق 1 تا 5 03:29
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور فصلت 30 تا 47 32:21
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور نساء 100 تا 113 07:11
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور احزاب 38 تا 48 و نازعات 26 تا آخر و نصر 28:29
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور یونس 1 تا 10 16:15
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور شمس 1 تا 15 03:24
musicdl3207 دانلود تلاوت های محمد شحات انور مائده 51 تا 54 28:02
videodl409 دانلود تلاوت های محمد شحات انور غافر آیات 7 تا 17 00:24:15
اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

دانلود قرائت

محمود شحات

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۰)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه