پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

 

 

احمد دباغ-تلاوت مجلسی سوره مبارکه فجر 11:58

 

جزء 1 01:01:05
جزء 2 00:58:53
جزء 3 01:02:42
جزء 4 00:59:31
جزء 5 00:57:36
جزء 6 00:56:47
جزء 7 00:59:05
جزء 8 00:57:00
جزء 9 00:55:06
جزء 10 00:53:41
جزء 11 00:57:30
جزء 11 00:57:30
جزء 12 01:00:20
جزء 13 01:00:20
جزء 14 00:58:35
جزء 15 00:56:03
جزء 16 00:56:03
جزء 21 00:53:12
جزء 17 01:01:25
جزء 18 00:55:30
جزء 19 00:58:04
جزء 20 00:54:20
جزء 22 00:59:24
جزء 23 00:59:46
جزء 24 ترتیل قرآن
جزء 25 00:56:13
جزء 26 00:55:52
جزء 27 00:55:52
جزء 28 00:58:56
جزء 29 01:00:37
جزء 30 00:57:04

 

احمد دبّاغ | ترتیل سوره حمد 00:00:49
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بقره 02:22:23
احمد دبّاغ | ترتیل سوره آل عمران 01:22:06
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نساء 01:24:19
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مائده 01:02:28
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انعام 01:03:58
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعراف 01:13:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفال 00:27:46
احمد دبّاغ | ترتیل سوره توبه 00:53:27
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یونس 00:40:41
احمد دبّاغ | ترتیل سوره هود 00:44:50
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یوسف 00:43:23
احمد دبّاغ | ترتیل سوره رعد 00:20:06
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ابراهیم 00:18:03
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجر 00:16:02
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نحل 00:42:15
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اسراء 00:35:00
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کهف 00:35:09
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مریم 00:20:12
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طه 00:26:22
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انبیاء 00:27:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجّ 00:27:34
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مومنون 00:24:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نور 00:28:35
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فرقان 00:18:37
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شعراء 00:29:13
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نمل 00:25:25
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قصص 00:30:03
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عنکبوت 00:20:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره روم 00:16:29
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لقمان 00:10:09
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سجده 00:07:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احزاب 00:29:08
احمد دبّاغ | ترتیل سوره سبأ 00:18:50
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فاطر 00:17:09
احمد دبّاغ | ترتیل سوره یس 00:17:02
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صافات 00:20:34
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ص 00:15:39
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زمر 00:24:23
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غافر 00:25:27
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فصّلت 00:17:11
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شوری 00:16:48
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زخرف 00:17:28
احمد دبّاغ | ترتیل سوره دخان 00:08:19
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جاثیه 00:10:21
احمد دبّاغ | ترتیل سوره احقاف 00:13:12
احمد دبّاغ | ترتیل سوره محمّد 00:11:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فتح 00:11:39
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حجرات 00:07:31
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ق 00:07:43
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ذاریات 00:07:57
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طور 00:07:09
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نجم 00:07:15
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قمر 00:07:34
احمد دبّاغ | ترتیل سوره الرحمن 00:10:05
احمد دبّاغ | ترتیل سوره واقعه 00:09:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حدید 00:12:20
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مجادله 00:10:13
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حشر 00:09:57
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ممتحنه 00:07:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره صفّ 00:04:51
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جمعه 00:04:00
احمد دبّاغ | ترتیل سوره منافقون 00:04:08
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تغابن 00:05:32
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طلاق 00:06:13
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تحریم 00:05:48
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ملک 00:07:07
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قلم 00:07:15
احمد دبّاغ | ترتیل سوره حاقه 00:06:17
احمد دبّاغ | ترتیل سوره معارج 00:05:17
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نوح 00:04:42
احمد دبّاغ | ترتیل سوره جنّ 00:05:46
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مزّمّل 00:04:13
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مدّثّر 00:05:45
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قیامة 00:03:29
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انسان 00:05:36
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مرسلات 00:04:47
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نبأ 00:04:29
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نازعات 00:03:57
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عبس 00:03:14
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکویر 00:02:19
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انفطار 00:02:04
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مطفّفین 00:04:29
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشقاق 00:02:30
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بروج 00:02:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره طارق 00:01:31
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اعلی 00:01:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره غاشیه 00:02:02
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فجر 00:03:15
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بلد 00:01:48
احمد دبّاغ | ترتیل سوره شمس 00:01:29
احمد دبّاغ | ترتیل سوره لیل 00:01:49
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ضحی 00:01:03
احمد دبّاغ | ترتیل سوره انشراح 00:00:40
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تین 00:00:51
احمد دبّاغ | ترتیل سوره علق 00:01:35
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قدر 00:00:42
احمد دبّاغ | ترتیل سوره بیّنه 00:02:04
احمد دبّاغ | ترتیل سوره زلزله 00:00:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عادیات 00:01:04
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قارعه 00:00:54
احمد دبّاغ | ترتیل سوره تکاثر 00:00:51
احمد دبّاغ | ترتیل سوره عصر 00:00:22
احمد دبّاغ | ترتیل سوره همزه 00:00:51
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فیل 00:00:39
احمد دبّاغ | ترتیل سوره قریش 00:00:33
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ماعون 00:00:43
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کوثر 00:00:21
احمد دبّاغ | ترتیل سوره کافرون 00:00:43
احمد دبّاغ | ترتیل سوره نصر 00:00:27
احمد دبّاغ | ترتیل سوره مسد 00:00:35
احمد دبّاغ | ترتیل سوره اخلاص 00:00:20
احمد دبّاغ | ترتیل سوره فلق 00:00:28
احمد دبّاغ | ترتیل سوره ناس 00:00:41

 

تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 28 34:14
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 29 37:58
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 27 37:10
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 25 36:49
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 24 34:17
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 23 38:34
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 21 35:55
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 20 34:33
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 19 35:54
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 17 33:28
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 16 35:25
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 15 35:12
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 14 37:40
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 13 33:42
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 11 37:58
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 10 36:54
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 9 36:01
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء 8 34:56
تحدیر(تندخوانی قرآن کریم)-جزء هفتم 37:01
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء ششم 33:41
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء ششم 33:41
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء پنجم 31:27
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء پنجم 31:27
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء چهارم 33:30
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء چهارم 33:30
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء سوم 32:49
تحدیر(تندخوانی قرآن کربم)-جزء سوم 32:49
تحدیر(تند خوانی قرآن کریم)- جزء اول 33:06
تحدیر(تند خوانی قرآن کریم)-جزء اول 33:06

 منبع: راسخون

اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

احمد دباغ

دانلود قرائت

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۸)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

با سلام لطفاً تحدیر جزء   2   12    18    22    26    30   را هم در سایت قرار دهید با تشکر از سایت خوبتان

با سلام لطفاً تدحیر جزء2 را هم در سایت قرار دهید با تشکر از سایت خوبتان

پاسخ:

سلام علیکم

بنده این مطالب رو از سایت راسخون در اینجا قرار دادم که در اونجا هم ناقص بود ولی سعی میکنم با تماسی که با آقای دباغ میگیرم  این مورد رو هم در اختیارتون قرار بدهم

ان شاءالله

شرمنده که باعث درد سر شما شدم وخیلی خیلی ممنون
پاسخ:

خواهش میکنم

سلام

من از نزدیک با ایشون آشنا هستم چون ایشون قمی هستند و من هم اهل قمم

واقعا اعجوبه ای هستند در حفظ قران کریم

با اینکه نابینا هستند اما بسیار دقیق و استثنایی  جواب سوالات حفظی رو میدهند

ان شاءالله خدا بیش از پیش کمکشون کنه

پاسخ:

علیکم السلام

ماهم آرزوی سلامتی و موفقیت برای این خادم القرآن عزیز داریم

ممنون از حضورتون  موفق باشید

ممنون از شما
با سلام یک سوال داشتم ممنون می شوم اگر جوابم را بدهید من همراه تلویزیون در ماه مبارک رمضان هر روز یک جزء می خوانم  در حال خواندن نیت می کنم که برسد به روح اموات می خواستم بدانم این نیت موردقبول است یا خیر؟
پاسخ:

علیکم السلام

بله مسلماً ما هر نیتی واسه هر کاری که بکنیم خداوند هم همون رو از ما قبول میکنه

کما اینکه اون کار نیک رو اگر نتونیم انجام هم بدهیم ثواب اون کار برای ما یا شخص مورد نیت منظور میشه

موفق باشید التماس دعا

 

سلام ممنون من قران را جز به جز دانلود کردم خیلی هم از شنیدنش لذت بردم  وتشکر ویژه از سایتتون چون من سایت های دیگر را هم دیدم هیچ کدام مانند سایت شما کامل وجامع نبود ممنونم
پاسخ:

علیکم السلام

از بازدید شما و نظر لطفتون تشکر می کنم

وتشکر ویژه رو باید از سایت راسخون بکنم که امکان این دانلودها رو فراهم آورده

من فقط لینک این قرائت ها رو گذاشتم

سلام ممنون که کل قرآن را جز به جز وبه صورت نام سوره در سایتتون قرار دادین برای حافظ روشندل آقای دباغ ازخدا برای ایشان آرزوی سلامتی دارم خدا همیشه خافظ ونگهدار ایشان باشند انشالله
پاسخ:

علیکم السلام

ممنون از لطفتون

انشاءالله خدا به شما و همه قرآنیان هم سلامتی بده وموفقیت روزافزون شما رو از خداوند متعال خواستارم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه