پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه مریم (س) از آیه 12 در 31 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم-خرداد1393 27:56
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره آل عمران آیات 33-41 32:43
حامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ذاریات و بلد 26:06
حامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه هود (ع) 29:32
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه اسراء و شمس 26:38
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر ، ضحی ، انشراح 17:38
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فاطر آیات 15-24 و ضحی و کوثر 25:24
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه حجرات و اعلی 15:26
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه فرقان و شمس 32:20
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره های مبارکه الرحمن و بلد در حرم مطهر حضرت معصومه (س) عاشورا 1435-1392 18:47
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره مبارکه انسان 16:29
حامد شاکرنژاد-تلاوت مجلسی سوره توبه ایات128-129-علق1-8 15:22
حامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره کهف آیات 23-26 و شمس 14:25
حامد شاکر نژاد-تلاوت مجلسی سوره نجم آیات 33-61 (تصویری)
حامد شاکر نژاد-تلاوت تصویری سوره قاف31-45 34:26
حامد شاکرنژاد - تلاوت سوره های نجم و بلد - تصویری 24:00
حامد شاکرنژاد | تلاوت مجلسی سوره فاطر آیات 5 تا 11 00:18:21
سوره نجم آیات 33 تا 58، حاقه 1 تا 16 00:27:49
سوره طه 1 تا 28 00:16:47
سوره توبه آیات 128 و 129، احزاب 1تا 3 و کوثر 00:07:39
نجم، ضحی، انشراح 00:32:48
سوره بلد آیات: 88-1 35:12
سوره بلد آیات: 88-1 35:12
سوره توبه آیات 111 و 112، کوثر 00:06:53
قرائت در مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ 1/4/1391 52:26
قرائت در  بیست و نهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم تهران _ صوتی 52:26
فاطر 8 تا 11 و سوره حمد 21:38
سوره کهف آیات 30 و 31 و 107 تا آخر سوره و سوره حمد 23:49
تحریم 1 الی 5 و نصر 23:31
تحریم 4 و 5 و سوره بلد 1 تا 18 30:08
سورهای دهر آیات 1 تا 22 و حمد و بقره آیات ا و 2 37:13
سوره ذاریات آیات 15 تا 30 22:25
سورهای یوسف آیات 4 تا 21 و شمس 1 تا 5 36:10
سوره های یس آیات 77 تا آخر ، شمس و کوثر 21:23
سوره های یوسف آیات 53 تا 83 و حاقه 1 تا 12 01:09:08
سوره های زمر آیات 73 تا آخر ، غافر آیات 1 تا 3 ، شمس  و علق آیات 1 تا 5 30:15
سوره های آل عمران آیات 189 تا 195 و حمد 31:53
نساء 59 تا 63 02:24
بقره 62 تا 74 27:50
یونس 1 تا 5 11:00
اعراف 1 تا 87 35:29
انعام 111 تا آخر 27:05
انفطار و مطففین 09:27
بقره 124 تا 129 15:49
آیاتی از سوره کهف (از آیه 23) 26:16
آیاتی از سوره احزاب (از آیه 45) 12:39
آیاتی از سوره آل عمران (از آیه 190) 16:11

 ترتیل به تفکیک 30 جزء

جزء 1 01:02:41
جزء 2 01:01:00
جزء 3 01:02:48
جزء 4 56:49
جزء 5 01:01:54
جزء 6 01:03:32
جزء 7 01:05:50
جزء 8 01:02:39
جزء 9 01:02:08
جزء 10 01:00:56
جزء 11 01:08:13
جزء 12 01:09:35
جزء 13 58:20
جزء 14 55:37
جزء 15 57:28
جزء 16 55:48
جزء 17 52:56
جزء 18 59:31
جزء 19 58:36
جزء 20 57:33
جزء 21 57:23
جزء 22 59:28
جزء 23 59:42
جزء 24 57:23
جزء 25 01:0039
جزء 26 55:30
جزء27 59:00
جزء 28 01:02:01
جزء 29 57:31
جزء 30 54:51

ترتیل به تفکیک سوره

حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکاثر 00:00:39
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حمد 00:00:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بقره 02:25:53
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره آل عمران 01:20:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نساء 01:29:32
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مائده 01:09:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انعام 01:11:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعراف 01:22:06
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفال 00:31:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره توبه 01:01:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یونس 00:47:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره هود 00:48:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یوسف 00:42:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره رعد 00:18:55
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ابراهیم 00:18:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجر 00:14:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نحل 00:40:40
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اسراء 00:32:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کهف 00:32:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مریم 00:19:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکاثر 00:00:39
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حمد 00:00:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بقره 02:25:53
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره آل عمران 01:20:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نساء 01:29:32
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مائده 01:09:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انعام 01:11:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعراف 01:22:06
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفال 00:31:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره توبه 01:01:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یونس 00:47:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره هود 00:48:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یوسف 00:42:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره رعد 00:18:55
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ابراهیم 00:18:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجر 00:14:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نحل 00:40:40
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اسراء 00:32:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کهف 00:32:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مریم 00:19:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طه 00:27:14
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انبیاء 00:26:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حج 00:26:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مومنون 00:22:15
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نور 00:30:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فرقان 00:19:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شعراء 00:29:56
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نمل 00:25:38
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قصص 00:32:08
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عنکبوت 00:21:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره روم 00:18:29
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لقمان 00:11:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سجده 00:08:09
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احزاب 00:30:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره سبأ 00:18:47
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فاطر 00:16:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره یس 00:15:39
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صافات 00:20:48
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ص 00:16:49
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زمر 00:25:14
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غافر 00:27:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فصلت 00:18:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شوری 00:19:46
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زخرف 00:19:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره دخان 00:07:45
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جاثیه 00:10:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره احقاف 00:13:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره محمّد 00:11:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فتح 00:11:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حجرات 00:07:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ق 00:07:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ذاریات 00:07:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طور 00:06:41
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نجم 00:07:13
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قمر 00:07:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره الرحمن 00:10:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره واقعه 00:09:57
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حدید 00:12:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مجادله 00:10:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حشر 00:10:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ممتحنه 00:08:44
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره صف 00:05:03
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جمعه 00:03:58
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره منافقون 00:04:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تغابن 00:05:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طلاق 00:06:34
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تحریم 00:06:13
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ملک 00:06:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قلم 00:06:23
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره حاقه 00:05:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره معارج 00:04:58
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نوح 00:04:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره جنّ 00:05:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مزّمّل 00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مدّثّر 00:05:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قیامه 00:03:25
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انسان 00:05:33
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مرصلات 00:04:32
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نبأ 00:04:20
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نازعات 00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عبس 00:03:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تکویر 00:02:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انفطار 00:01:56
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مطفّفین 00:04:07
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشقاق 00:02:22
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بروج 00:02:21
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره طارق 00:01:35
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اعلی 00:01:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره غاشیه 00:02:00
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فجر 00:03:18
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بلد 00:01:47
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره شمس 00:01:16
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره لیل 00:01:48
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ضحی 00:00:59
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره انشراح 00:00:36
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره تین 00:00:51
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره علق 00:01:27
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قدر 00:00:38
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره بیّنه 00:02:02
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره زلزله 00:00:50
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عادیات 00:00:53
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قارعه 00:00:52
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره عصر 00:00:19
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره همزه 00:00:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فیل 00:00:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره قریش 00:00:30
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ماعون 00:00:37
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کوثر 00:00:18
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره کافرون 00:00:43
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره نصر 00:00:28
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره مسد 00:00:31
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره اخلاص 00:00:15
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره فلق 00:00:26
حامد شاکرنژاد / ترتیل سوره ناس 00:00:42

 منبع: راسخون

اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

ترتیل حامد شاکرنژاد

شاکر نژاد

دانلود قرائت

قران

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۱۷)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

سلام. استاد تحقیق کامل قرآن دارن؟
پاسخ:
علیک سلام 
بله دارن
بعد از دانلود تک تک سوره ها اسم اند یا متن میاید
پاسخ:
علیک سلام آقا حجت عزیز
نمیدونم 
یادم نیست
حالا شما اگه زحمت بکشید و یکیش رو دانلود کنید به جواب دسترسی پیدا میکنید
چرا امکان دانلود یکجا نیست
پاسخ:
سلام علیکم
چون حجم فایلها بسیار زیاد میشه و از توان بنده و این وبلاگ خارجه
یا علی
سلام و خسته نباشید.
خدا خیرتان بدهد...تلاوت ها چقدر منسجم و منظم قرار داده شده اند امیدوارم همیشه موفق باشید و دلهایتان با قرآن منور باشد.
سلام بی زحمت همون لینک وبلاگو میزارین
پاسخ:
علیک سلام
در پاسخ قبلی گذاشتم براتون
سلام خسته نباشین بی زحمت میشه سوره مائده آیات ۵۲تا۶۰باصدای حامدشاکرنژادبزارین روی سایت ممنون می شم باقرائت باشه
پاسخ:
علیکم السلام
یه قرائت از ایشون تو وبلاگ هست نمیدونم بدردتون میخوره یا نه که لینکش رو میزارم براتون
ص 27 تا 40 (استودیویی)این تلاوتش چرا پیدا نمیشه.....
پاسخ:
سلام علیکم
همه تلاوتها هست
منظورتون کدوم تلاوته؟
عالی خسته نباشند اقای شاکر نز اد
۲۲ فروردين ۹۶ ، ۲۱:۵۹ حسین رسولی بیرق
سلام واقعا از شما بزرگواران خیلی ممنونم از خداوند توفیق روز افزون شما را خواهانم
واقعا ممنون خیلی خوب هست هم اقای شاکر نژاد و هم سایتتون و ممنون که رایگان هست خدا خیرتون بده
سلام
واقعا سایتتون عالیه
عالی بود
۳۰ آذر ۹۵ ، ۱۵:۵۷ خانم ابراهیمی
عالییی
لطفا تلاوت های استاد حامد شاکرنژاد رو در اختتامیه نمایشگاه بین المللی قرآن کریم هم بزارید مخصوصا سال 91
مسابقات رو گزاشتید نمایشگاه منظورمه
پاسخ:
سلام علیکم
اگر پیدا کردم خدمتتون تقدیم میکنم
یاعلی
سلام.
خدا خیرتون بده با این سایتتون خیلی خیلی ممنون.
انشاالله استاد شاکر نژاد هم عاقبت بخیر بشن خیلی صدایه خوبی دارن
۲۰ آبان ۹۵ ، ۱۰:۰۹ حسام بهرامی نژاد
ماشاالله به این نفس.
ممنون که زحمت کشیدید و این صوت های زیبارو رایگان در اختیار دیگران گذاشتید ، اجرکم عند الله...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه