پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت

به پایگاه فرهنگی مذهبی قرآن و عترت خوش آمدید

دوستان عزیز از هر قسمت از وبلاگ که بازدید میفرمایید اگر مشاهده فرمودید که دچار مشکلی هست لطفا با نظراتتون اعلام بفرمایید تا در اسرع وقت به مشکل پیش آمده رسیدگی شود ممنون

آخرین نظرات
آموزش ها

 

 

تفکیک جز

musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱ ۵۴:۴۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲ ۵۶:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۳ ۵۶:۴۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۴ ۵۴:۴۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۵ ۵۱:۲۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۶ ۵۸:۰۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۷ ۵۷:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۸ ۵۶:۵۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۹ ۵۷:۰۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۰ ۴۶:۴۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۱ ۵۲:۰۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۲ ۵۲:۴۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۳ ۵۷:۱۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۴ ۵۰:۰۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۵ ۵۳:۵۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۶ ۵۳:۰۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۷ ۵۰:۴۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۸ ۵۴:۲۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۱۹ ۵۸:۵۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۰ ۵۶:۳۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۱ ۵۸:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۲ ۵۸:۳۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۳ ۵۶:۳۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۴ ۵۱:۱۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۵ ۵۹:۵۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۶ ۵۳:۱۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۷ ۵۷:۵۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۸ ۵۶:۰۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۲۹ ۵۹:۱۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان جزء ۳۰ ۵۷:۰۹

تفکیک سوره

musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حمد ۰۰:۴۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۰۲:۱۰:۰۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره آل عمران ۰۱:۱۶:۰۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نساء ۰۱:۱۸:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مائده ۰۱:۰۲:۴۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انعام ۰۱:۰۳:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اعراف ۰۱:۱۴:۵۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انفال ۲۷:۱۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره توبه ۴۷:۲۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یونس ۳۶:۲۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره هود ۳۷:۰۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یوسف ۳۶:۴۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره رعد ۱۸:۰۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ابراهیم ۱۹:۲۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حجر ۱۴:۱۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نحل ۳۵:۵۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اسراء ۳۲:۲۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کهف ۳۰:۱۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مریم ۱۸:۵۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طه ۲۵:۱۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انبیا ۲۵:۰۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حج ۲۵:۳۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مومنون ۲۱:۱۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نور ۲۷:۳۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فرقان ۱۸:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شعرا ۳۰:۴۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نمل ۲۵:۲۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قصص ۳۱:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عنکبوت ۲۲:۲۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره روم ۱۹:۰۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره لقمان ۱۱:۲۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره سجده ۰۸:۱۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره احزاب ۲۹:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره سبأ ۱۸:۴۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فاطر ۱۶:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره یس ۱۵:۴۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره صافات ۱۹:۵۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ص ۱۵:۳۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زمر ۲۳:۱۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره غافر ۲۴:۰۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فصلت ۱۶:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شوری ۱۸:۱۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زخرف ۱۹:۵۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره دخان ۰۸:۱۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جاثیه ۱۰:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره احقاف ۱۳:۰۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره محمد ۱۱:۰۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فتح ۱۱:۱۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حجرات ۰۷:۰۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ق ۰۷:۳۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ذاریات ۰۷:۵۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طور ۰۷:۱۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نجم ۰۷:۳۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قمر ۰۷:۴۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره الرحمن ۰۹:۲۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره واقعه ۰۹:۱۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حدید ۱۲:۰۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مجادله ۱۱:۳۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حشر ۰۹:۰۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ممتحنه ۰۷:۳۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره صف ۰۴:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جمعه ۰۳:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره منافقون ۰۳:۵۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تغابن ۰۵:۰۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طلاق ۰۵:۴۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تحریم ۰۵:۱۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ملک ۰۶:۵۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قلم ۰۶:۵۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره حاقه ۰۶:۰۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره معارج ۰۴:۵۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نوح ۰۴:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره جن ۰۵:۴۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مزمل ۰۴:۱۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مدثر ۰۵:۳۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قیامه ۰۳:۳۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انسان ۰۵:۴۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مرسلات ۰۴:۴۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نبأ ۰۴:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نازعات ۰۴:۲۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عبس ۰۳:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تکویر ۰۲:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انفطار ۰۲:۰۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مطففین ۰۴:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره انشقاق ۰۲:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بروج ۰۲:۲۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طارق ۰۱:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اعلی ۰۱:۴۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره غاشیه ۰۲:۱۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فجر ۰۳:۲۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بلد ۰۱:۵۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شمس ۰۱:۲۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره لیل ۰۱:۴۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ضحی ۰۱:۰۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره شرح ۰۰:۳۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تین ۰۰:۵۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره علق ۰۱:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قدر ۰۰:۴۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بینه ۰۲:۰۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره زلزله ۰۰:۵۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عادیات ۰۰:۵۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قارعه ۰۰:۵۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره تکاثر ۰۰:۴۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره عصر ۰۰:۲۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره همزه ۰۰:۴۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فیل ۰۰:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره قریش ۰۰:۳۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ماعون ۰۰:۴۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کوثر ۰۰:۱۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره کافرون ۰۰:۴۳
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره نصر ۰۰:۲۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره مسد ۰۰:۳۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره اخلاص ۰۰:۱۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره فلق ۰۰:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ناس ۰۰:۳۸

تصویری

videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۵۳ تا ۷۰، قدر ۰۰:۲۱:۰۶
videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۵ تا ۳۸، شمس ۰۰:۱۶:۲۷
videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | آل عمران آیات ۱۹۴ و ۱۹۵، نصر ۰۰:۰۶:۳۹
videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره زمر آیات ۵۳ تا ۷۰، قدر ۰۰:۲۱:۰۶
videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | تلاوت مجلسی سوره نور آیات ۳۵ تا ۳۸، شمس ۰۰:۱۶:۲۷
videodl1 قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سعیدیان | آل عمران آیات ۱۹۴ و ۱۹۵، نصر ۰۰:۰۶:۳۹

 متفرقه

musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره طور ۱۷ تا ۲۸ ۰۵:۵۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره آل عمران ۲۶ تا ۳۲ ۰۸:۱۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۱۱۹ تا ۲۲۸ ۱۱:۲۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره بقره ۲۲۹ تا ۲۳۵ ۱۵:۲۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۵۸ تا ۱۶۳ ۰۵:۰۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۸۷ تا ۱۸۹ ۱۷:۳۹
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان اسراء ۷۸ تا ۸۹ ۰۷:۵۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سبأ ۱۰ تا ۱۴ ۰۵:۵۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان روم ۱۲ تا ۲۵ ۰۸:۵۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان زمر ۱ تا ۱۷ ۱۶:۱۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان فرقان ۱ تا ۲۰ ۰۵:۳۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان مجادله ۱ تا ۱۰ ۱۴:۰۶
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان نساء ۸۵ تا ۹۱ ۰۹:۳۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان نساء ۵۱ تا ۵۷ ۰۶:۴۰
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۵۰ تا ۶۸ ۱۷:۲۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۶۹ تا ۸۳ ۱۲:۲۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۱۷ تا ۳۵ ۱۶:۵۸
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان یوسف ۸۰ تا ۹۲ ۱۰:۴۵
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان انفال ۱ تا ۲۱ ۰۷:۳۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۲۴۶ تا ۲۵۲ ۱۲:۳۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۹۶ تا ۲۰۳ ۱۲:۴۴
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان بقره ۱۹۶ تا ۲۰۷ ۱۲:۴۷
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۳۶ تا ۴۹ ۱۳:۲۲
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان هود ۹۵ تا ۸۴ ۱۲:۴۱
musicdl قرائت های استاد محمد حسین سعیدیان سوره ی مبارکه ی صافات آیات ۸۳ تا ۱۱۱ ۱۰:۰۳
اَللهُمَ صَلِ عَلی مُحَمّد وَ آلِ مُحَمّد و عَجِل فَرَجَهُم

ترتیل سعیدیان

ترتیل

سعیدیان

قران

دانلود قرائت

با نظرات ارزنده خود ما را یاری کنید (۱)

نظراتی که بصورت خصوصی ارسال می شوند امکان نمایش و پاسخگویی از طرف مدیر را ندارند

صوت جدید آقای سعیدیان که در رادیو قران پخش میشه رو میخواستم
پاسخ:
سلام آقا محسن
نمیدونم کدوم قرائت رو میخواهید ، بفرمایید تا اگه مقدور بود خدمتتون تقدیم کنم
یاعلی

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی

ابزار هدایت به بالای صفحه